L'octubre de 1991 es crea l'associació NEKAZALTURISMOA-LANDATURISMOA que engloba els agroturismes i les cases rurals d'Euskadi.

Foto de paisaje

Objectius

Les finalitats de l'associació són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament dels productes (allotjament i serveis), agrupats amb la denominació de NEKAZALTURISMOA-LANDATURISMOA.
 • Definició normalitzada i classificació dels productes existents en l'actualitat sota la denominació esmentada, així com la realització d'estudis d'investigació comercial per tal de, si escau, millorar els ja existents i/o crear nous productes d'acord amb els gustos i necessitats de la clientela.
 • Controlar la qualitat dels equipaments i serveis oferts per aquests allotjaments i els seus propietaris, a través de la col-laboració en l'elaboració de la normativa que es consideri necessària, i l'obligat compliment d'aquesta per part de tots els associats.
 • Incentivar l'organització i cooperació entre els associats, així com la seva formació i qualificació professional.
 • Portar a terme activitats de gestió tècnica i econòmica dels diferents productes, amb la finalitat de contribuir a l'assoliment de la màxima eficiència en l'exercici de l'activitat.
 • Assegurar la promoció i la publicitat, així com la comercialització i distribució dels productes, a través de la creació d'una agència pròpia, d'un servei informatitzat de reserves, contractes amb ens públics i/o privats, etc.
 • Establir acords i convenis amb tot tipus d'interlocutors públics i/o privats, de cara a aconseguir els objectius marcats.
 • Així mateix, dur a terme totes aquelles accions permeses per la normativa vigent que es considerin necessàries per defensar tota mena d'interessos dels associats.

Estructura organitzativa

L'organització de l'Associació Nekazalturismoa-Landaturismoa s'estructura amb tres nivells d'actuació territorial per cobrir la gran necessitat de coordinació:

 • A nivell autonòmic es gestiona a través de la Junta Directiva, que s'encarrega d'elaborar plans globals de desenvolupament turístic que han de ser definits i consensuats per tot el sector, format per quatre persones de cada província.
 • A nivell provincial es convoca l'Assemblea Provincial en la qual es transmeten els plans desenvolupats en les reunions de la Junta Directiva i es detecten les necessitats. És un òrgan de caràcter informatiu i de proposició de diferents temes.
 • A nivell comarcal hi ha el coordinador de comarca que s'encarrega d'informar a cadascun dels associats de la seva comarca.

Foto paisaje con casa

I al final de cada any se celebra l'Assemblea General de tots els socis, que és l'Òrgan Suprem. Els Recursos Humans estan articulats a través de comissions de treball: organització i gestió, comercialització, qualitat, formació, etc.

Història

Fins al 1999 el projecte dels agroturismes és coordinat conjuntament entre els empleats de l'oficina de Garai i l'Associació Nekazalturismoa-Landaturismoa.

Al llarg d'aquests anys només existia la modalitat d'agroturisme a la Comunitat Autònoma Basca però el 19 de febrer de 1998 obre les seves portes l'establiment Arboliz d'Ibarrangelu (Biscaia), primera casa rural d'Euskadi.

A partir d'aquest moment l'Associació Nekazalturismoa-Landaturismoa engloba tant els agroturismes com les cases rurals de la Comunitat Autònoma del País Basc.

Foto paisaje con vacas

Com s'ha esmentat anteriorment l'Associació Nekazalturismoa-Landaturismoa és la interlocutora del sector amb l'Administració. Existeix un conveni de col-laboració que des de l'any 1999 presenta millores ja que es gestiona el pressupost des de la pròpia associació, és a dir, l'associació té des d'aleshores i fins a l'actualitat autonomia pròpia.

Des dels inicis del funcionament de l'associació, el més significatiu ha estat i és la política voluntariosa per part dels membres de junta, amb nombroses reunions mensuals de la junta, participació en comissions, i assistència a diferents fòrums de comercialització i formació. Però partint de les premisses de disposició i motivació, la qualitat de la Junta Directiva en matèria de gestió era molt limitada i arrossegava una gran fatiga organitzativa. Depenia dels treballs puntuals i concrets d'alguns dels seus membres i de la capacitat de la figura del president per a liderar canvis i processos de gestió. Tot això va motivar la contractació de personal.

Provisionalment ens vam reunir uns cinc mesos en els laboratoris de l'Escola Agrària de Fraisoro (Zizurkil) fins que ens vam instal-lar definitivament i vam inaugurar la nostra actual oficina del Palau Kursaal de Donostia/Sant Sebastià el 25 de juliol de 1999.